Przedmiot działalności i kompetencje OIRP

Zadania samorządu

 • udział w zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań radców prawnych;
 • reprezentowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz ochrona ich interesów zawodowych;
 • współdziałanie w kształtowaniu i sprawowaniu prawa;
 • przygotowywanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz doskonalenie zawodowe radców prawnych;
 • nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich;
 • prowadzenie badań w zakresie funkcjonowania pomocy prawnej.

Zadania OIRP

 • reprezentowanie interesów zawodowych członków okręgowej izby radców prawnych;
 • doskonalenie zawodowe radców prawnych;
 • nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców i aplikantów radcowskich;
 • występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wykreślenie
  z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych.

Zgromadzenie OIRP

W zgromadzeniu okręgowej izby radców prawnych uczestniczą wszyscy radcowie prawni należący do danej izby oraz, bez prawa głosu, aplikanci radcowscy tej izby.

Zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych zwołuje rada okręgowej izby raz do roku.

Do uprawnień zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych należy:

 • ustalanie liczby członków rady okręgowej izby radców prawnych;
 • wybór dziekana rady okręgowej izby radców prawnych oraz pozostałych członków rady;
 • ustalanie liczby członków okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz ich wybór;
 • ustalenie liczby zastępców rzecznika dyscyplinarnego oraz wybór rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców;
 • uchwalanie budżetu okręgowej izby radców prawnych i zatwierdzanie sprawozdań rady okręgowej izby radców prawnych z jego wykonania oraz rocznych lub okresowych planów pracy rady okręgowej izby;
 • dokonywanie podziału terenu działania okręgowej izby radców prawnych na rejony i ustalenie liczby delegatów na zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych z poszczególnych rejonów;
 • odwoływanie organów okręgowej izby radców prawnych lub poszczególnych członków tych organów;
 • ocena działalności organów okręgowej izby radców prawnych;
 • wybór delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych;
 • wybór członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
Autor:Małgorzata Nierzewska
Opublikował:Małgorzata Nierzewska
Data publikacji:05.03.2015 15:07
Data ostatniej zmiany:27.11.2015 22:21