Przyjmowanie/załatwianie spraw i dyżury

Interesanci przyjmowani są w sekretariacie Izby przy ul. Włodkowica 8 we Wrocławiu.

Korespondencję rejestruje się w Dzienniku Korespondencji, a następnie przekazuje Dziekanowi Rady OIRP, który dekretuje, według właściwości, poszczególnym pracownikom lub do poszczególnych organów Izby, członków Rady i Komisji problemowych.

Sprawy załatwiane są lub rozstrzygane w kolejności ich wpływu. Ze względu na zróżnicowanie wniosków wpływających do biura OIRP, jak i na strukturę organizacyjną, wszelkie sprawy załatwiane są niezwłocznie lub w terminie 30 dni, chyba że Rada lub inny organ OIRP postanowi inaczej.

OIRP we Wrocławiu prowadzi akta radców prawnych i aplikantów radcowskich, archiwum dokumentów dotyczących Zgromadzeń Delegatów, archiwum protokołów posiedzeń Rady OIRP i podjętych przez Radę uchwał oraz protokołów posiedzeń Prezydium Rady OIRP  i podejmowanych przez Prezydium uchwał, jak też archiwum dzienników korespondencji.

W razie potrzeby zapoznania się z daną sprawą, dokumentami bieżącymi lub archiwalnymi osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć stosowny wniosek do Dziekana Rady, który każdorazowo podejmuje decyzję o sposobie i formie udostępnienia danych.

Autor:Małgorzata Nierzewska
Opublikował:Małgorzata Nierzewska
Data publikacji:05.03.2015 15:13
Data ostatniej zmiany:31.10.2020 22:57